Laatste update: 21 maart 2022, 18u21

Ondernemingsgegevens  

My Little Closet CommV
Dwersbos 140 
1650 Beersel 
België
Email: info@my-little-closet.com 
Telefoonnummer: +32479520988 
Ondernemingsnummer: 0752.797.402
BTW-nummer: BE 0752.797.402

Artikel 1: Algemene bepalingen 
De e-commerce website van My Little Closet CommV, een commanditaire vennootschap met maatschappelijke zetel te Dwersbos 140, 1650 Beersel, België, BTW BE 0752.797.402, (hierna ‘[…]’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van […] moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door […] aanvaard zijn. 

 
Artikel 2: Prijs 

 Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld op de daarvoor bestemde pagina op de website. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

Artikel 3: Aanbod 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden […] niet. […] is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. […] is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

 Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door […]. […] kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 


Artikel 4: Online aankopen 

De Klant geeft op de website per artikel aan hoeveel stuks deze wilt van een bepaald artikel. Deze worden dan in het winkelmandje geplaatst. Hier kan de Klant eenvoudig zelf de betaalmethode kiezen en zo op een veilige en directe manier afrekenen. Ook kunnen hier eventuele kortingsbonnen worden toegevoegd aan de afrekening en kan de Klant zijn bestelling aanpassen indien deze dit wenst. 

De bestelling is pas volledig afgerond wanneer de Klant betaald heeft en vervolgens een bestelbevestiging ontvangt in zijn mailbox. 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen 

 • via kredietkaart 
 • via bancontact  
 • via overschrijving op rekeningnummer BE25 3632 0328 7182 
 • via iDeal 
[…] is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.  

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst 

[…] zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. 

De levering gebeurt door: 

 • Onze logistieke partners DHL, BPost, PostNL. De klant ontvangt – voor verzendkosten vanaf €5 – een Track & Trace code van zodra […] de bestelling heeft verzonden. 
 • In het geval van thuisbezorging, door de medewerkers van My Little Closet.  
 • (Gratis) afhaling te Dwersbos 140, 1650 Beersel 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.  

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan […]. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de […] was geboden.  

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van […].  

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van […] te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

Artikel 7: Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij […]. 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.  

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant My Little Closet, Dwersbos 140,1650 Beersel, orders@my-little-closet.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.  

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via email naar orders@my-little-closet.com. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.  

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan My Little Closet heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan My Little Closet, Dwersbos 140, 1650 Beersel.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt […] zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.  

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. 

Indien de Klant de volledige overeenkomst herroept, zal My Little Closet alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard verzendkosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat My Little Closet op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan My Little Closet wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door My Little Closet geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. 

My Little Closet betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 8: Garantie 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.  

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de […] klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan […]. 

 
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant […] zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.  

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.  

Artikel 9: Klantendienst  

De klantendienst van […] is bereikbaar op het telefoonnummer +32 79 52 09 88 via e-mail op info@my-little-closet.com of op sociale media. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling 

 Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover […] beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.  
Onverminderd het voorgaande behoudt […] zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

Artikel 11: Privacy 

De verantwoordelijke voor de verwerking, My Little Closet respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: 

 • De bestelling, betaling en levering van de goederen, of als My Little Closet informatie daarover verstrekt. 
 • Registratie van het klantaccount  
 • Om de Klant, na zijn toestemming, gerichte aanbiedingen en/of promotionele acties te kunnen sturen  
 • Het opnemen van contact nadat de Klant het contactformulier heeft ingevuld op de website 
 • Om de Klant, na zijn toestemming, onze nieuwsbrieven te kunnen sturen.  
 • Statistische doeleinden, om zo de website te optimaliseren  
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van My Little Closet 
 • Om My Little Closet te helpen bij het screenen op mogelijk risico en fraude. 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan My Little Closet, Dwersbos 140, 1650 Beersel, België, info@my-little-closet.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot My Little Closet, Dwersbos 140, 1650 Beersel, België, info@my-little-closet.com

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.  

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, […] heeft dus geen toegang tot uw paswoord. 

[…] houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.  

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op […]. 

Artikel 12: Gebruik van cookies 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.  

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.  

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van FacebookGoogle Analytics of MailChimp. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.) 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.  

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking 

 Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.  
 
Het nalaten op gelijk welk moment door […] om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.  

Artikel 14: Wijziging voorwaarden  

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van […]. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.  

Artikel 15: Bewijs 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.  

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.  

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).